Archives

Судалгаа

Луу сарын 1, 2020 11:46 Published by

Бизнес аналитикийн үр дүнгийн самбарт өгөгдөл цуглуулах судалгааг авч байна. Судалгааг стратеги бодлого зохицуулалт хариуцсан нэгжийн төлөөлөл, мэдээллийн технологийн нэгжийн... Дэлгэрэнгүй