САНХҮҮЖИЛТ:

Дэлхийн банкны Олон Улсын хөгжлийн Ассоциацийн хөнгөлттэй зээл ($40.7 сая)