Төслийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр төрийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн дэвшлийг оновчтой ашиглах, үр ашгийг тогтвортой хүртэх төслийг хэрэгжүүлж байна.

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

“Ухаалаг засаг” төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд бараа, зөвлөхийн болон зөвлөхийн бус үйлчилгээнүүд багтсан. Худалдан авалтыг Дэлхийн банк журмын дагуу зохион байгуулдаг.

Идэвхитэй тендерийн зар

Дотоодын тендерийг өдөр тутмын сонин, ХАА-ны цахим портал, ТӨБЗГ, төслийн цахим хуудас, фэйсбүүк хуудас, олон улсын тендерийг дээрхээс гадна UNDB online эсвэл DGmarket цахим хуудсаар зарладаг.

Ухаалаг засаг
Төслийн зорилго
Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг оновчтой ашиглах замаар төрийн үйл ажиллагааг илүү сайжруулан, төрийн үйлчилгээг үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгоно.
ИРГЭДИЙН ДУУ ХООЛОЙ, ОРОЛЦОО

Иргэдийн санал, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх систем; Иргэдийн дуу хоолой, саналын судалгаанд үндэслэн төр засгийн шийдвэр

Мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоо

Төрийн энтерпрайз архитектур;  Мэдээлэл саадгүй солилцох стандарт; Төрийн мэдээлэл солилцох төвийн өргөтгөл;

ТӨРИЙН ЦАХИМ САНАХ ОЙН НӨӨЦ ТӨВ

TIER-3 стандартад нийцсэн, олон улсын гэрчилгээтэй нөөц дата төв; Төрийн цахим санах ойн байглийн гамшиг, осол болон бусад эрсдлээс 100 хувь хамгаалагдана.

ИННОВАЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

Инновацийг дэмжих сан; Дотоодын үйлдвэрлэл, старт-ап бизнесийн дэмжлэг; Нээлттэй өгөгдлийн эцсийн бүтээгдэхүүнүүд.

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН НЭГДСЭН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

Эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийг бүрэн хэмжээнд нэвтрүүлэх; Эдийн засгийн суурь мэдээллийн сан.

НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДӨЛ

Нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээ;  Хууль эрхзүйн орчны баримт бичгүүд; Нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал;

НЭЭЛТТЭЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Төрөлжсөн, хүртээмжтэй статистикийн мэдээ; Статистикийн нээлттэй өгөгдөлд суурилсан судалгааны бүтээгдэхүүнүүд.

ЧАДВАРЛАГ ХҮНИЙ НӨӨЦ

Мэдээллийн технологийн дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах бодлогыг хэрэгжүүлэх чадварлаг төрийн албан хаагчид

Мэдээ мэдээлэл