Удирдах хорооны чиг үүрэг:
  • Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага,  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах;
  • Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр, Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журмын (Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаал) 11-д заасан чиг үүрэг.