ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГАА
  • Статистикийн өгөгдөл, мэдээллийг боловсруулах чадавхи бэхжиж, нээлттэй өгөгдлийн хэрэглэгч байгууллагуудын уялдаа холбоо тогтмолжино.