ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн  дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгоход төслийн зорилго оршино.

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар Дэлхийн Банкны Олон улсын ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Ухаалаг Засаг” төслийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан.
Төслийн Удирдах хороог Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2015 оны 180 дугаар тушаалаар, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг Сангийн сайдын 2015 оны 213 дугаар тушаалаар тус тус байгуулсан.


ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн  дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгоход төслийн зорилго оршино.


ХУГАЦАА:

2015-2022 он


САНХҮҮЖИЛТ:

Дэлхийн банкны группын Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн хөнгөлттэй зээл ($19.4 сая)


ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар (удирдлага, зохион байгуулалт)


ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:
 • Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар;
 • Үндэсний статистикийн хороо;
 • Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар;
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар.

ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГҮҮД

ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГҮҮД
БҮРДЭЛ 1: Иргэдийн оролцоог дэмжих

 • Иргэдээс санал, хүсэлт, гомдол авах төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих техникийн зөвлөх үйлчилгээ;
 • Иргэдээс Засгийн газарт ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдолд дүн шинжилгээ хийх системийг хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ;
 • Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах.

БҮРДЭЛ 2: Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
 • Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх;
 • Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах;
 • Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
 • Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг улс орон даяар нэвтрүүлэх.

БҮРДЭЛ 3: Төрийн өгөгдөл мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох
 • Төрийн нээлттэй өгөгдлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
 • Бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхийг бэхжүүлэх.

БҮРДЭЛ 4:
 • Төслийн удирдлага, зохион байгуулалт


ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН
ЗАРДАЛ БАГАСНА
 • Төрийн энтерпрайз архитектур, Төрийн байгууллагууд хооронд мэдээлэл солилцох нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлж, Үндэсний нөөц дата төвийг байгуулж, эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийг орон даяар нэвтрүүлснээр төрөөс дэвшилтэт технологид оруулах хөрөнгө оруулалтын өгөөж нэмэгдэнэ.

ОРЛОГО НЭМЭГДЭНЭ
 • Нээлттэй өгөгдлийн таатай орчныг бүрдүүлж, инновацийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр шинэ бизнес бий болж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.

БҮТЭЭМЖ НЭМЭГДЭНЭ
 • Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтэд дүн шинжилгээ хийснээр эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан шийдвэр гарч, төрийн үйл ажиллагааны бүтээмж нэмэгдэнэ.

ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГАА
 • Статистикийн өгөгдөл, мэдээллийг боловсруулах чадавхи бэхжиж, нээлттэй өгөгдлийн хэрэглэгч байгууллагуудын уялдаа холбоо тогтмолжино.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЦАХИМЖИНА
 • Иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй бөгөөд ил тод, нээлттэй хүргэх