Тайлан
Тайлан

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН 2022 оны 1 дүгээр хагас жил

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН 2021 оны 2 дугаар хагас жил

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН 2021 оны 1 дүгээр хагас жил

Төсвийн гүйцэтгэл 2021 он (шилэн данс)

Худалдан авах авах ажиллагааны тайлан, мэдээ 2021 он (шилэн данс)

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН 2020 оны 2 дугаар хагас жил

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН 2020 оны 1 дүгээр хагас жил

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН 2019 оны 2 дугаар хагас жил

2019 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан (шилэн данс)

Санхүүгийн тайлан 2019 оны эхний хагас жил (шилэн данс)

Төслийн хүрээний гэрээ, гэрээний дүн, гүйцэтгэгч, хугацаа

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН  2019 оны эхний хагас жил

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим системийг орон даяар нэвтрүүлсэн дэд төслийн тайлан

2018 оны эхний хагас болон бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан (Шилэн данс, №7-г харах)

2018 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан (Шилэн данс, №5-ыг харах)

2017 оны эхний хагас болон бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан (Шилэн данс, №7-г харах)

2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан (Шилэн данс, №5-ыг харах)

Төслийн 2017 оны үнэлгээний тайлан (odamis портал, олон нийтийн эрхээр нэвтрэх)

2016 оны эхний хагас болон бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан (Шилэн данс, №7-г харах)

Төслийн 2016 оны үнэлгээний тайлан (odamis портал, олон нийтийн эрхээр нэвтрэх)