ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын дижитал засаглалыг цахимжуулалтын дараагийн үе шатад хүргэж, өргөжүүлэх. Улс орны эдийн засгийг төрөлжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, дижитал технологид суурилсан ажлын байр, өсөлтийг хангах зорилгоор дижитал эдийн засгийг хөгжүүлэх асуудлыг төслийн хамрах хүрээнд оруулан өргөжүүлж байна