УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
# Дэд төслийн нэр Байгуул-лага Төрөл ДБ-ны хяналт Худалдан авах ажиллагааны хугацаа Төсөвт өртөг (ам.доллар)
Материал бэлтгэж эхлэх Тендерийн урилга Тендер-ийн нээлт Үнэлгээ дуусах Гэрээ байгуулах
1. Иргэдийн оролцоог дэмжих
1.1 Иргэдэд үйлчлэх 1111/1234/1200 лавлах төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.1.1 Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 1111/1234/1200 лавлах төвийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх ЗГХЭГ Зөвлөхийн бус үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/12/1 2017/12/31 2018/1/21 2018/3/1 70,000
1.2 Бизнес анализийн систем хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.2.1 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес анализ хийх олон улсын зөвлөх Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2017/3/24 2017/4/30 2017/5/30 2017/12/1 2017/12/20 80,000
1.2.2 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес анализ хийх дотоодын зөвлөх 2 хүн Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2017/5/5 2017/12/1 2018/1/7 2018/2/6 2018/3/1 96,000
1.2.3 Бизнес анализын систем нэвтрүүлэх, сургалт хийх Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2018/2/1 2018/3/17 2018/4/16 2018/5/31 2018/6/14 100,000
2. Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
2.1 Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх
2.1.1 Төрийн энтерпрайз архитектурын зөвлөх үйлчилгээ (NEA and Interoperability) ЗГХЭГ Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2016/12/20 2017/5/1 2017/6/15 2017/10/23 2018/2/1 1,000,000
2.1.9 Төрийн мэдээлэл солилцооны системийн тоног төхөөрөмж Бараа Өмнө 2017/9/1 2017/10/31 2017/11/30 2017/12/21 2018/3/21 950,000
2.1.10 Төрийн байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлт файл солилцох систем Зөвлөхийн бус үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/30 2017/12/30 2018/1/20 2018/4/20 155,000
2.2 Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах хөрөнгө оруулалт, техникийн зөвлөх үйлчилгээ
2.2.2 Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулж, ашиглалтад оруулах ХХМТГ Бараа Өмнө 2017/9/20 2017/11/19 2017/12/29 2018/1/28 2018/4/1 3,500,000
2.2.3 Дотоодын зөвлөх (2 хүн) Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2018/1/1 2018/2/7 2018/3/9 2018/3/30 2018/4/13 48,000
2.2.4 Үндэсний дата төвийн чанарын баталгааг гэрчилгээжүүлэх Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/7 2017/12/7 2017/12/28 2018/1/11 100,000
2.3 Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
2.3.1 Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн удирдлага зохион байгуулалт ЗГХЭГ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/21 2017/12/21 2018/1/30 2018/4/1 100,000
2.3.2 Инновацийг дэмжих сан (тусламж) Гүйцэтгэлээр N/A 400,000
3. Төрийн өгөгдөл (дата) мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох
3.1. Төрийн нээлттэй өгөгдлийн хөтөлбөр хэрэжүүлэх
3.1.1 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээ ЗГХЭГ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2016/12/20 2017/2/18 2017/11/15 2017/12/6 2017/12/20 60,000
3.1.2 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бодлого, эрх зүйн орчныг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/6/1 2017/10/1 2017/11/15 2017/12/30 2018/2/1 100,000
3.1.3 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал хөгжүүлэх Зөвлөхийн бус үйлчилгээ Дараа 2018/1/1 2018/3/1 2018/3/31 2018/4/30 2018/6/1 20,000
3.2 ҮСХ-ны өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхийг бэхжүүлэх
3.2.5 Мэдээлэл боловсруулах системийн шинэчлэлт, нэвтрүүлэлт ҮСХ Бараа Өмнө 2018/2/1 2018/4/21 2018/5/21 2018/7/5 2018/8/1 2,500,000
3.2.7 а ҮСХ-ын хууль, эрх зүйн орчинг үнэлэх, сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/8 2017/12/8 2017/12/29 2018/1/12 10,000
3.2.7 б Бизнес регистерийн зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/8 2017/12/8 2017/12/29 2018/1/12 20,000
3.2.7 в Байгууллагын удирдлага, үүрэг функц, журам, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/8 2017/12/8 2017/12/29 2018/1/12 10,000
3.2.9 ҮСХ хэрэгцээнд техник тоног төхөөрөмж Бараа Дараа 2018/8/1 2018/9/30 2018/10/30 2018/12/14 2019/1/4 133,380
3.2.10 ҮСХ нэгдсэн удирдлагын систем Бараа Дараа 2018/8/1 2018/9/30 2018/10/30 2018/12/14 2019/1/4 30,000