Худалдан авах бодлого, журам

Худалдан авах ажиллагаанд Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийн хуваарь 2-ын 3 дугаар хэсэг, Дэлхийн банкны зөвлөх сонгон шалгаруулах журам (2011 оны 1 сар) болон худалдан авах ажиллагааны журам (2011 оны 1 сар) -ыг баримтална.

Худалдан авах бодлого, журам

ОУСБХБ-ны зээл, ОУХА-ийн хөнгөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид Зөвлөх сонгон шалгаруулж, ажиллуулах журам (англи хэл дээр)

ОУСБХБ-ны зээл, ОУХА-ийн хөнгөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид бараа, ажил, зөвлөхийн бус үйлчилгээ худалдан авах журам (англи хэл дээр)