ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар Дэлхийн Банкны Олон улсын ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Ухаалаг Засаг” төслийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан.
Төслийн Удирдах хороог Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2015 оны 180 дугаар тушаалаар, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг Сангийн сайдын 2015 оны 213 дугаар тушаалаар тус тус байгуулсан.