ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар (удирдлага, зохион байгуулалт)