БҮРДЭЛ 3: Төрийн өгөгдөл мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох
  • Төрийн нээлттэй өгөгдлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
  • Бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхийг бэхжүүлэх.