БҮРДЭЛ 2: Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
  • Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх;
  • Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах;
  • Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
  • Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг улс орон даяар нэвтрүүлэх.