БҮРДЭЛ 1: Иргэдийн оролцоог дэмжих
  • Иргэдээс санал, хүсэлт, гомдол авах төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих техникийн зөвлөх үйлчилгээ;
  • Иргэдээс Засгийн газарт ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдолд дүн шинжилгээ хийх системийг хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ;
  • Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах.