Categories for ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН

ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГАА

Туулай сарын 26, 2017 3:53 Published by

Статистикийн өгөгдөл, мэдээллийг боловсруулах чадавхи бэхжиж, нээлттэй өгөгдлийн хэрэглэгч байгууллагуудын уялдаа холбоо тогтмолжино.

БҮТЭЭМЖ НЭМЭГДЭНЭ

Туулай сарын 26, 2017 3:52 Published by

Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтэд дүн шинжилгээ хийснээр эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан шийдвэр гарч, төрийн үйл ажиллагааны бүтээмж нэмэгдэнэ.

ОРЛОГО НЭМЭГДЭНЭ

Туулай сарын 26, 2017 3:50 Published by

Нээлттэй өгөгдлийн таатай орчныг бүрдүүлж, инновацийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр шинэ бизнес бий болж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.

ЗАРДАЛ БАГАСНА

Туулай сарын 26, 2017 3:49 Published by

Төрийн энтерпрайз архитектур, Төрийн байгууллагууд хооронд мэдээлэл солилцох нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлж, Үндэсний нөөц дата төвийг байгуулж, эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийг... Дэлгэрэнгүй