Categories for Төслийн танилцуулга

ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГАА

Туулай сарын 26, 2017 3:53 Published by

Статистикийн өгөгдөл, мэдээллийг боловсруулах чадавхи бэхжиж, нээлттэй өгөгдлийн хэрэглэгч байгууллагуудын уялдаа холбоо тогтмолжино.

БҮТЭЭМЖ НЭМЭГДЭНЭ

Туулай сарын 26, 2017 3:52 Published by

Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтэд дүн шинжилгээ хийснээр эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан шийдвэр гарч, төрийн үйл ажиллагааны бүтээмж нэмэгдэнэ.

ОРЛОГО НЭМЭГДЭНЭ

Туулай сарын 26, 2017 3:50 Published by

Нээлттэй өгөгдлийн таатай орчныг бүрдүүлж, инновацийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр шинэ бизнес бий болж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.

ЗАРДАЛ БАГАСНА

Туулай сарын 26, 2017 3:49 Published by

Төрийн энтерпрайз архитектур, Төрийн байгууллагууд хооронд мэдээлэл солилцох нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлж, Үндэсний нөөц дата төвийг байгуулж, эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийг... Дэлгэрэнгүй

БҮРДЭЛ 4:

Туулай сарын 26, 2017 3:44 Published by

Төслийн удирдлага, зохион байгуулалт

БҮРДЭЛ 2: Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох

Туулай сарын 26, 2017 3:42 Published by

Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх; Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах; Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; Эд хөрөнгийн цахим... Дэлгэрэнгүй

ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:

Туулай сарын 26, 2017 3:15 Published by

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар; Үндэсний статистикийн хороо; Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар; Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Туулай сарын 26, 2017 3:14 Published by

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар (удирдлага, зохион байгуулалт)

САНХҮҮЖИЛТ:

Туулай сарын 26, 2017 3:11 Published by

Дэлхийн банкны группын Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн хөнгөлттэй зээл ($19.4 сая)

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Туулай сарын 26, 2017 3:09 Published by

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн  дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгоход... Дэлгэрэнгүй

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Туулай сарын 26, 2017 3:07 Published by

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар Дэлхийн Банкны Олон улсын ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн... Дэлгэрэнгүй

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Туулай сарын 26, 2017 3:02 Published by

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн  дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгоход... Дэлгэрэнгүй