ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО

Төслийн Удирдах хороо (ТУХ) нь төслийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүрэгтэй.  ТУХ нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2015 оны 180 дугаар тушаал байгуулагдсан.