ОУСБХБ-ны зээл, ОУХА-ийн хөнгөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид Зөвлөх сонгон шалгаруулж, ажиллуулах журам (англи хэл дээр)