Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Ухаалаг засаг-2” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр (англи хэл дээр, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)