Худалдан авах бодлого, журам

Худалдан авах ажиллагаанд Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийн хуваарь 2-ын 3 дугаар хэсэг, Дэлхийн банкны зөвлөх сонгон шалгаруулах журам (2011 оны 1 сар) болон худалдан авах ажиллагааны журам (2011 оны 1 сар) -ыг баримтална.