Удирдах хорооны чиг үүрэг:
  • Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага,  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах;
  • “Ухаалаг засаг-2” төслийн тусгай эрхийн зээлийн хэлэлцээр, Сангийн сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 04 дүгээр тушаалаар баталсан “Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын 7.10.1-д заасан чиг үүрэг.