ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО

Төслийн Удирдах хороо (ТУХ) нь төслийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүрэгтэй.  ТУХ нь Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 06 сарын 16-ны өдрийн 01/59 дугаар тушаалаар байгуулагдсан.

Удирдах хорооны чиг үүрэг:
  • Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага,  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах;
  • “Ухаалаг засаг-2” төслийн тусгай эрхийн зээлийн хэлэлцээр, Сангийн сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 04 дүгээр тушаалаар баталсан “Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын 7.10.1-д заасан чиг үүрэг.

УДИРДАХ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН:

ДАРГА:

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга


Гишүүд:

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Цахим хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Инновацын бодлогын газрын дарга

Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн дарга

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны дарга


НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Төслийн зохицуулагч /саналын эрхгүй/