ЧАДВАРЛАГ ХҮНИЙ НӨӨЦ

Мэдээллийн технологийн дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах бодлогыг хэрэгжүүлэх чадварлаг төрийн албан хаагчид