ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН НЭГДСЭН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

Эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийг бүрэн хэмжээнд нэвтрүүлэх; Эдийн засгийн суурь мэдээллийн сан.