ТӨРИЙН ЦАХИМ САНАХ ОЙН НӨӨЦ ТӨВ

TIER-3 стандартад нийцсэн, олон улсын гэрчилгээтэй нөөц дата төв; Төрийн цахим санах ойн байглийн гамшиг, осол болон бусад эрсдлээс 100 хувь хамгаалагдана.