Мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоо

Төрийн энтерпрайз архитектур;  Мэдээлэл саадгүй солилцох стандарт; Төрийн мэдээлэл солилцох төвийн өргөтгөл;