ИРГЭДИЙН ДУУ ХООЛОЙ, ОРОЛЦОО

Иргэдийн санал, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх систем; Иргэдийн дуу хоолой, саналын судалгаанд үндэслэн төр засгийн шийдвэр