Төслийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр төрийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн дэвшлийг оновчтой ашиглах, үр ашгийг тогтвортой хүртэх төслийг хэрэгжүүлж байна.