Тайлан
Тайлан

2018 оны эхний хагас болон бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан (Шилэн данс, №7-г харах)

2018 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан (Шилэн данс, №5-ыг харах)

2017 оны эхний хагас болон бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан (Шилэн данс, №7-г харах)

2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан (Шилэн данс, №5-ыг харах)

Төслийн 2017 оны үнэлгээний тайлан (odamis портал, олон нийтийн эрхээр нэвтрэх)

2016 оны эхний хагас болон бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан (Шилэн данс, №7-г харах)

Төслийн 2016 оны үнэлгээний тайлан (odamis портал, олон нийтийн эрхээр нэвтрэх)