2.5.3 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Улсын бүртгэлийн зарим үйлчилгээг цахимаар үзүүлэх шаардлагатай цахим системийг хөгжүүлэх ажлын даалгаврыг бүрэн эхээр

эндээс татаж авна уу.