Дунд хугацааны төлөвлөгөө
Дунд хугацааны төлөвлөгөө

ТӨЛӨВ:    Тендерийн урилга       Тендерийн үнэлгээ    Хэрэгжиж байгаа Хэрэгжиж дууссан 

 

Дэд төслийн нэр

Үйл ажиллагаа  

 Үр  дүн

Хэрэгжүүлэгч

1

Иргэдийн оролцоог дэмжих

 

1.1

Иргэдэд үйлчлэх 1111 лавлах төвийн үйл ажиллагааг дэмжих техникийн зөвлөх үйлчилгээ

1.1.1

Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 1111 лавлах төвийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх Иргэдийн лавлах төвүүдийн үйл ажиллагааг судлаж, лавлах систем тус бүрийн бизнес,  өгөгдөл, систем, технологи тус бүрт  аналитикийн үнэлгээ  хийж дүгнэлт гаргана. Лавлах системүүдийн хоорондын уялдаа холбоог хангах, өгөгдөл мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх бизнес анализын системийн загвар, бизнес төлөвлөгөө, ТЭЗҮ гарна.

ЗГХЭГ

1.2

Бизнес-аналитикийн систем хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ

1.2.1

Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес анализ хийх олон улсын зөвлөх ажиллуулах 1111/1234/1200 лавлах төвүүдийн мэдээллийн сан дахь өгөгдөл мэдээлэлд бизнес анализ хийх систем нэвтрүүлнэ. Иргэдийн оролцоо, санал санаачлагыг нэгтгэх, төрийн бодлого, шийдвэр гаргалтад тусгах боломжийг бүрдүүлсэн бизнес анализын системтэй болно.

ЗГХЭГ

1.2.2

Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 1111 лавлах төвийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх

1.2.3

Бизнес аналитикийн систем нэвтрүүлэх, сургалт хийх

1.2.4

Чадавхийг бэхжүүлэх Бизнес анализын чиглэлээр хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлнэ. Иргэдийн оролцоо, санал санаачлагыг нэгтгэж, төрийн бодлого, шийдвэр гаргалтад тусгах хүний нөөцийн чадавхи бүрдэнэ.

2

Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох

 

2.1

Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх

2.1.1

Төрийн энтерпрайз архитектурын зөвлөх үйлчилгээ (NEA and Interoperability) Төрийн байгууллагуудын бизнес архитектур, өгөгдөлийн  архитектур, мэдээлэл боловсруулах апликэйшны архитектур, технологийн архитектурын  нэгдсэн стандарт загварыг боловсруулна. Төрийн дундын мэдээлэл, мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, дэд бүтэц, мэдээлэл үүсгэгчийн болон хэрэглэгчийн эрхийн стандарт, мэдээллээр харилцах стандарт зэрэг бүх төрлийн хамтын ажиллагааны стандартыг агуулсан төрийн нэгдсэн энтерпрайз архитектуртай болно.

ЗГХЭГ

2.1.8

Чадавхийг бэхжүүлэх Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх хүний нөөцийн  чадавхийг хөгжүүлнэ. Төрийн Мэдээлэл технологийн нэгдсэн тогтолцоог  нэвтрүүлэх хүний нөөцийн  чадавхи бүрдэнэ. (Энэ хүний нөөц нь төрийн дундын мэдээллийн төвийг ажиллуулна.)

2.1.9

Хур системийн техник тоног төхөөрөмжийн өргөтгөл Төрийн мэдээлэл солилцох төвийн техникийн хүчин чадлыг өргөтгөх тоног төхөөрөмж Төрийн цахим системүүд хооронд нэг хоромд солилцох сервисийн тоо нэмэгдэнэ.  

2.2

Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг байгуулах хөрөнгө оруулалт, техникийн зөвлөх үйлчилгээ

2.2.1

Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг байгуулах техникийн зөвлөх үйлчилгээ Нөөц төвийн ТЭЗҮ, инженерийн зураг төсөл, технологийн тодорхойлолт, тендерийн бичиг баримт боловсруулж, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах,  гүйцэтгэлд хяналт тавина. Нөөц төвийн  ТЭЗҮ, ажлын даалгавар, тендерийн баримт бичиг, гэрээний  төсөл бэлэн болно. Гүйцэтгэлийн   явцад зохиогчийн хяналт хийж, чанарын баталгаа гаргана.

ХХМТГ

2.2.2

Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг байгуулж ашиглалтад оруулах Нөөц  төвийг Tier 2, Tier 3 түвшний  стандартын дагуу бүрэн тоноглоно. (Тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа бүхий техник, технологийн шийдэл, тоноглолоор хангагдсан  нөөц дата төв) Тиер 3 түвшний (ANSI) стандартын шаардлага  хангасан нөөцийн төвтэй болно.

2.2.5

Чадавхийг бэхжүүлэх Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багийн чадавхийг бэхжүүлнэ. Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багтай болно.

2.3

Иновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2.3.1

Иновацийг дэмжих хөтөлбөрийн удирдлага зохион байгуулалт Төрийн үйл ажиллагааг дэмжих инновацийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох зорилгын хүрээнд иновацийн төслүүдийг санаачлана.

ЗГХЭГ

2.3.2

 Иновацийг дэмжих сан (тусламж) Төрийн нээлттэй мэдээллийг  ашиглан, төрийн үйл ажиллагааг хялбаршуулах, төр-бизнес-иргэний харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжих шинэ санаа, оновчтой шийдлүүдийг шалгаруулан санхүүжүүлнэ. Технологийн оновчтой  шийдлийг төр, бизнес, иргэдийн хамтын ажиллагааны    хэрэглээнд   нэвтрүүлэх боломж бүрдэнэ.

2.4

Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг улс орон даяр нэвтрүүлэх

2.4.1

Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн програм хангамжын сайжруулалт Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системд шаардлагатай өргөтгөл хийнэ. Эд хөрөнгийн өгөгдлийн сангийн хуулбар хувилбар нь төрийн дундын мэдээллийн төв дээр бодит хугацаанд ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. (real time replication)

УБЕГ

2.4.2

13 аймгийн бүртгэлийн төвүүдийг төрийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ( МХС/МЦХ ТӨК) Төрийн Мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцооны хүрээнд төрийн нэгдсэн сүлжээг ашиглана. Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг орон нутагт нэвтрүүлэх боломжтой болно.

2.4.3

13 аймгийн эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн орчинг бүрдүүлэх, тавилга хэрэгслээр хангах Орон нутагт эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай тавилга хэрэгслүүдийг нийлүүлнэ. Орон нутагт эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэх ажлын орчин бүрдэнэ.

2.4.4

13 аймгийн эд хөрөнгийн бүртгэлийг цахимжуулах ажил Орон нутагт байгаа эд хөрөнгийн бүртгэлийн цаасан материалуудыг цахимжуулж, эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ. Улс орон даяр эд хөрөнгийн бүртгэл 100% цахим хэлбэрт шилжинэ. Бүртгэл, лавлагааны бүх үйлчилгээ цахимжина.

2.4.5

Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийн серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (Central storage and server) Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн сервер төхөөрөмжүүдэд шаардлагатай өргөтгөлийг хийж, төрийн дундын мэдээллийн төв рүү мэдээлэл дамжуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ. Төрийн дундын мэдээллийн төв дээр эд хөрөнгийн бүртгэлийн цахим мэдээлэл бодит хугацаанд ирнэ. (real time replication)

2.4.6

Чадавхийг бэхжүүлэх Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багийн чадавхийг бэхжүүлнэ. Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багтай болно.

УБЕГ

3

Төрийн өгөгдөл (дата) мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох

 

3.1

Төрийн нээлттэй өгөгдлийн хөтөлбөр хэрэжүүлэх

3.1.1

Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээ Төрийн өгөгдөллийг нээлттэй  ашиглах орчны үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргаж,  шаардлагатай   эрх зүй, бодлогын асуудлуудыг тодорхойлно. Төрийн нээлттэй өгөгдлийн  түвшин тогтоогдож,  эрх зүй  бодлогын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон байна.

ЗГХЭГ

3.1.2

Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бодлого, эрх зүйн орчныг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ / үндэсний 2 зөвлөх, хувь хүн/ Төрийн мэдээллийг нээлттэй болгох эрх зүйн орчны бичиг баримтуудыг боловсруулна. Төрийн өгөгдөл, мэдээллийг нээлттэй ашиглах нөхцөл бүрдэнэ.

3.1.3

Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал хөгжүүлэх Төрийн байгууллагуудад боловсруулагдсан нээлттэй өгөгдөл мэдээллийг нэгдсэн эх сурвалжаас түгээнэ.

3.1.5

Нээлттэй засгийн газрын түншлэлийн санаачлагад дэмжлэг үзүүлэх Уг санаачилгын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг дэмжих Нээлттэй Засгийн газрын түншлэлийн байгууллага  дахь Монгол Улсын байр суурь бэхжинэ.

3.2

ҮСХ-ны өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхийг бэхжүүлэх

3.2.1

ҮСХ-ны төслийн зөвлөх ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн чадавхийг бэхжүүлэхэд оролцох оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг дэмжиж, зохицуулна. ҮСХ-ноос хэрэгжүүлэх төслүүдийн хэрэгжилтийг  үр дүнтэй зохион байгуулна.

ҮСХ

3.2.2

Мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ /олон улсын зөвлөх, хуулийн этгээд/ ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн шинжилгээ хийж, төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих системийн ТЭЗҮ, архитектур, технологийн тодорхойлолт, тендерийн бичиг баримт боловсруулна. ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн өнөөгийн байдалд хийсэн үнэлгээний тайлан, түүнийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг бэлэн болно. Системийн шинэчлэл, нэвтрүүлэлтэд хяналт хийж, гүйцэтгэл, хяналтын тайланг боловсруулсан байна.

3.2.3

Мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ / үндэсний 2 зөвлөх, хувь хүн/ ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн шинжилгээ хийж, төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих системийн ТЭЗҮ, архитектур, технологийн тодорхойлолт, тендерийн бичиг баримт боловсруулна. ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн  үнэлгээ, түүнийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг бэлэн болно.

ҮСХ

3.2.4

Хосолмол түншлэлийн гэрээ байгуулан ажиллах Статистик мэдээллийг сайжруулах, мэдээллийн системийн стандарт, загвар, тэргүүн туршлагыг нутагшуулах. Албан ёсны статистик мэдээллийн арга зүй, стандарт, чанар сайжирч, нээлттэй мэдээллийн тоо нэмэгдсэн байна.

3.2.5

Мэдээлэл боловсруулах системийн шинэчлэлт, нэвтрүүлэлт ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлж төрийн нээлттэй мэдээллийн бодлого, төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаатай холбоно. Олон улсын стандарт хангасан статистикийн мэдээлэл боловсруулах системтэй болно. Статистикийн мэдээллийг төрийн дундын мэдээллийн төвд байршуулснаар, төрийн мэдээллийг нээлттэй ашиглах нөхцөл бүрдэж, нэг эх үүсвэрээс мэдээллээр үйлчилдэг тогтолцоо бий болно.

3.2.8

Чадавхийг бэхжүүлэх ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах систем,  статистик мэдээлэл боловсруулах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх чадавхийг бий болгох, төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багийн чадамжыг бэхжүүлнэ. Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах статистикийн мэргэжлийн багтай болно. GSBPM-ийг нэвтрүүлсэн байна. Мэдээлэлд дүн шинжилгээ, анализ хийх чадавхи, мэдээллийн хэрэглээ, нээлттэй мэдээллийн тоо нэмэгдэнэ.