Дунд хугацааны төлөвлөгөө
Дунд хугацааны төлөвлөгөө

ТӨЛӨВ:    Тендерийн урилга       Тендерийн үнэлгээ    Хэрэгжиж байгаа Хэрэгжиж дууссан 

 

Дэд төслийн нэр Үйл ажиллагаа    Үр  дүн, бүтээгдэхүүн Хэрэгжүүлэгч
1 Иргэдийн оролцоог дэмжих  
1.1 Иргэдэд үйлчлэх 1111 лавлах төвийн үйл ажиллагааг дэмжих техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.1.1 Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 1111 лавлах төвийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 1111 лавлах төвийн системийг шинэчлэн хөгжүүлнэ. Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг хийнэ. Иргэдийн санал, гомдол, өргөдлийг Дижитал нийгмийн жишигт нийцүүлэн илүү хялбар аргаар хүлээн авна. Илүү хурдан, илүү ил тод, илүү хариуцлагатайгаар шийдвэрлэнэ. Иргэн шийдвэрлэлтийн явцыг хянана. Иргэн шийдвэрлэлтэд өөрийн үнэлгээ өгнө. Шийдвэр гаргах түвшний дүн шинжилгээ хийх боломж бүхий мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. ЗГХЭГ
1.2 Бизнес-аналитикийн систем хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.2.1 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес аналитик хийх олон улсын зөвлөх ажиллуулах Лавлах төвүүдийн мэдээллийн сан дахь өгөгдөл мэдээлэлд бизнес анализ хийх систем нэвтрүүлнэ. Иргэдийн оролцоо, санал санаачлагыг нэгтгэх, төрийн бодлого, шийдвэр гаргалтад тусгах боломжийг бүрдүүлсэн бизнес аналитикийн системтэй болно. ЗГХЭГ
1.2.2 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес аналитик хийх дотоодын зөвлөх
1.2.3 Бизнес аналитикийн систем нэвтрүүлэх, сургалт хийх
1.2.4 Чадавхыг бэхжүүлэх Бизнес аналитикийн чиглэлээр хүний нөөцийн чадавхsг хөгжүүлнэ. Иргэдийн оролцоо, санал санаачлагыг нэгтгэж, төрийн бодлого, шийдвэр гаргалтад тусгах хүний нөөцийн чадавхи бүрдэнэ.
1.2.5 Биеийн дулаан хэмжих камер Алсаас биеийн дулаан хэмжих камерыг нийлүүлнэ. Төрийн үйлчилгээг үзүүлдэг цэгүүдэд Ковид-19 вируст цар тахал болон бусад халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ
2 Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
 
2.1 Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх
2.1.1 Төрийн энтерпрайз архитектурын зөвлөх үйлчилгээ (NEA and Interoperability) Төрийн байгууллагуудын бизнес архитектур, өгөгдөлийн  архитектур, мэдээлэл боловсруулах апликэйшны архитектур, технологийн архитектурын  нэгдсэн стандарт загварыг боловсруулна. Төрийн дундын мэдээлэл, мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, дэд бүтэц, мэдээлэл үүсгэгчийн болон хэрэглэгчийн эрхийн стандарт, мэдээллээр харилцах стандарт зэрэг бүх төрлийн хамтын ажиллагааны стандартыг агуулсан төрийн нэгдсэн энтерпрайз архитектуртай болно. ЗГХЭГ
2.1.8 Чадавхыг бэхжүүлэх Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх хүний нөөцийн  чадавхийг хөгжүүлнэ. Төрийн Мэдээлэл технологийн нэгдсэн тогтолцоог  нэвтрүүлэх хүний нөөцийн  чадавхи бүрдэнэ. (Энэ хүний нөөц нь төрийн дундын мэдээллийн төвийг ажиллуулна.)
2.1.9 Хур системийн техник тоног төхөөрөмжийн өргөтгөл Төрийн мэдээлэл солилцох төвийн техникийн хүчин чадлыг өргөтгөх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Төрийн цахим системүүд хооронд нэг хоромд солилцох сервисийн тоо нэмэгдэнэ.
2.1.10 Харилцаа холбооны бүх нийтийн үүрэгт үйлчилгээний өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийлгэх Харилцааны холбооны бүх нийтийн үүргийн үйлчилгээнд үнэлгээ хийх, зохицуулалтыг сайжруулах зөвлөмж боловсруулна. Бүх нийтийн үүргийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулна, ил тод байдлыг нэмэгдүүлнэ. ХХМТГ
2.2 Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг байгуулах хөрөнгө оруулалт, техникийн зөвлөх үйлчилгээ
2.2.1 Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг байгуулах техникийн зөвлөх үйлчилгээ Нөөц төвийн ТЭЗҮ, инженерийн зураг төсөл, технологийн тодорхойлолт, тендерийн бичиг баримт боловсруулж, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах,  гүйцэтгэлд хяналт тавина. Нөөц төвийн  ТЭЗҮ, ажлын даалгавар, тендерийн баримт бичиг, гэрээний  төсөл бэлэн болно. Гүйцэтгэлийн   явцад зохиогчийн хяналт хийж, чанарын баталгаа гаргана. ХХМТГ
2.2.2 Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг байгуулж ашиглалтад оруулах Нөөц  төвийг Tier 2, Tier 3 түвшний  стандартын дагуу бүрэн тоноглоно. (Тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа бүхий техник, технологийн шийдэл, тоноглолоор хангагдсан  нөөц дата төв) Тиер 3 түвшний (ANSI) стандартын шаардлага  хангасан нөөцийн төвтэй болно.
2.2.5 Чадавхыг бэхжүүлэх Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багийн чадавхийг бэхжүүлнэ. Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багтай болно.
2.2.6 Үндэсний нөөц дата төвийн нэмэлт цахилгааны кабель суурилуулалтын байгаль орчны үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөө Үндэсний нөөц дата төвийн нэмэлт цахилгааны кабель суурилуулалтын байгаль орчны үнэлгээг хийж, менежментийн төлөвлөгөөг гаргана. Байгал орчинд ээлтэй нөөц дата төвтэй болно.
2.2.7 Үндэсний нөөц дата төвийн аюулгүй байдлын програм хангамжийн лиценз Үндэсний нөөц дата төвийн аюулгүй байдлын програм хангамжийн лицензийг нийлүүлнэ. Мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдана.
2.3 Иновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
2.3.1 Иновацийг дэмжих хөтөлбөрийн удирдлага зохион байгуулалт Төрийн үйл ажиллагааг дэмжих инновацийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох зорилгын хүрээнд иновацийн төслүүдийг санаачлана. ЗГХЭГ
2.3.2  Иновацийг дэмжих сан (тусламж) Төрийн нээлттэй мэдээллийг  ашиглан, төрийн үйл ажиллагааг хялбаршуулах, төр-бизнес-иргэний харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжих шинэ санаа, оновчтой шийдлүүдийг шалгаруулан санхүүжүүлнэ. Технологийн оновчтой  шийдлийг төр, бизнес, иргэдийн хамтын ажиллагааны    хэрэглээнд   нэвтрүүлэх боломж бүрдэнэ.
2.4 Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг улс орон даяр нэвтрүүлэх
2.4.1 Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн програм хангамжын сайжруулалт Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системд шаардлагатай өргөтгөл хийнэ. Эд хөрөнгийн өгөгдлийн сангийн хуулбар хувилбар нь төрийн дундын мэдээллийн төв дээр бодит хугацаанд ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ. (real time replication) УБЕГ
2.4.2 13 аймгийн бүртгэлийн төвүүдийг төрийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ( МХС/МЦХ ТӨК) Төрийн Мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцооны хүрээнд төрийн нэгдсэн сүлжээг ашиглана. Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг орон нутагт нэвтрүүлэх боломжтой болно.
2.4.3 13 аймгийн эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн орчинг бүрдүүлэх, тавилга хэрэгслээр хангах Орон нутагт эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай тавилга хэрэгслүүдийг нийлүүлнэ. Орон нутагт эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэх ажлын орчин бүрдэнэ.
2.4.4 13 аймгийн эд хөрөнгийн бүртгэлийг цахимжуулах ажил Орон нутагт байгаа эд хөрөнгийн бүртгэлийн цаасан материалуудыг цахимжуулж, эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ. Улс орон даяр эд хөрөнгийн бүртгэл 100% цахим хэлбэрт шилжинэ. Бүртгэл, лавлагааны бүх үйлчилгээ цахимжина.
2.4.5 Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийн серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (Central storage and server) Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн сервер төхөөрөмжүүдэд шаардлагатай өргөтгөлийг хийж, төрийн дундын мэдээллийн төв рүү мэдээлэл дамжуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ. Төрийн дундын мэдээллийн төв дээр эд хөрөнгийн бүртгэлийн цахим мэдээлэл бодит хугацаанд ирнэ. (real time replication)
2.4.6 Чадавхыг бэхжүүлэх Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багийн чадавхийг бэхжүүлнэ. Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багтай болно
2.4.7 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архив болон цахим сургалтын орчинг бүрдүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж УБЕГ-т эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архив болон цахим сургалтын орчинг бүрдүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлнэ. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн эх нотлох баримтын хадгалалт, хамгаалалтыг бэхжүүлнэ. Цахим үйлчилгээг хүргэх төрийн үйл ажиллагааны
2.5 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх
2.5.1 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх шаардлагатай тоног төхөөрөмж ХХҮЕГ-т нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлнэ. Цахим үйлчилгээг хүргэх дэд бүтцийг бэхжүүлнэ. ХХМТГ, ХХҮЕГ
2.5.2 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж УБЕГ-т Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжийг нийлүүлнэ. УБЕГ
2.5.3 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх шаардлагатай системийг хөгжүүлэх Улсын бүртгэлийн нэр бүхий 30 үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх шаардлагатай системийг хөгжүүлнэ. Иргэд улсын бүртгэлийн 30 үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авна. УБЕГ
2.5.4 Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийн техникийн даалгавар боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийн техникийн даалгавар боловсруулна. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөр хүргэж байгаа үйлчилгээний хурд, хүртээмж нэмэгдэнэ. ҮХГ
2.5.5а Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн программ хангамж Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн программ хангамж хөгжүүлж нийлүүлнэ
2.5.5b Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийн тоног төхөөрөмж Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийн тоног төхөөрөмж
Ковид -19 вируст цар тахлын эсрэг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
2.6.1 Онлайн видео хурал, вебинарын лиценз Онлайн видео хурал, вебинарын лицензийг нийлүүлнэ. Өндөржүүлсэн бэлэн байдал, хөл хорионы үед төрийн үйлчилгээний хүргэх дотоод ажлыг тастралтгүй явуулах нөхцөл бүрдэнэ. ЗГХЭГ
2.6.2 Онцгой байдал, түргэний тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянах систем Онцгой байдал, түргэний тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянах систем, төхөөрөмжийг нийлүүлнэ. Онцгой нөхцөл байдлын үед тухайлбал Ковид -19 вируст цар тахлын үед ажиллаж байгаа онцгой байдлын, түргэний, ачааны тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянана.
2.6.3 Утасгүй интернет сүлжээ үүсгэх хиймэл дагуулын холболтын төхөөрөмж Утасгүй интернет сүлжээ үүсгэх хиймэл дагуулын холболтын төхөөрөмж нийлүүлнэ. Сүлжээгүй алслагдсан газарт онцгой нөхцөл байдал үүсэх үед тухайн газар интернет холболт үүсгэнэ.
3 Төрийн өгөгдөл (дата) мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох  
3.1 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн хөтөлбөр хэрэжүүлэх
3.1.1 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээ Төрийн өгөгдөллийг нээлттэй  ашиглах орчны үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргаж,  шаардлагатай   эрх зүй, бодлогын асуудлуудыг тодорхойлно. Төрийн нээлттэй өгөгдлийн  түвшин тогтоогдож,  эрх зүй  бодлогын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон байна. ЗГХЭГ
3.1.2 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бодлого, эрх зүйн орчныг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ / үндэсний 2 зөвлөх, хувь хүн/ Төрийн мэдээллийг нээлттэй болгох эрх зүйн орчны бичиг баримтуудыг боловсруулна. Төрийн өгөгдөл, мэдээллийг нээлттэй ашиглах нөхцөл бүрдэнэ.
3.1.3 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал хөгжүүлэх Төрийн байгууллагуудад боловсруулагдсан нээлттэй өгөгдөл мэдээллийг нэгдсэн эх сурвалжаас түгээнэ.
3.1.5 Нээлттэй засгийн газрын түншлэлийн санаачлагад дэмжлэг үзүүлэх Уг санаачилгын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг дэмжих Нээлттэй Засгийн газрын түншлэлийн байгууллага  дахь Монгол Улсын байр суурь бэхжинэ.
3.2 ҮСХ-ны өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхийг бэхжүүлэх
3.2.1 ҮСХ-ны төслийн зөвлөх ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн чадавхийг бэхжүүлэхэд оролцох оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг дэмжиж, зохицуулна. ҮСХ-ноос хэрэгжүүлэх төслүүдийн хэрэгжилтийг  үр дүнтэй зохион байгуулна. ҮСХ
3.2.2 Мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ /олон улсын зөвлөх, хуулийн этгээд/ ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн шинжилгээ хийж, төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих системийн ТЭЗҮ, архитектур, технологийн тодорхойлолт, тендерийн бичиг баримт боловсруулна. ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн өнөөгийн байдалд хийсэн үнэлгээний тайлан, түүнийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг бэлэн болно. Системийн шинэчлэл, нэвтрүүлэлтэд хяналт хийж, гүйцэтгэл, хяналтын тайланг боловсруулсан байна.
3.2.3 Мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ / үндэсний 2 зөвлөх, хувь хүн/ ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн шинжилгээ хийж, төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих системийн ТЭЗҮ, архитектур, технологийн тодорхойлолт, тендерийн бичиг баримт боловсруулна. ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийн  үнэлгээ, түүнийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг бэлэн болно. ҮСХ
3.2.4 Хосолмол түншлэлийн гэрээ байгуулан ажиллах Статистик мэдээллийг сайжруулах, мэдээллийн системийн стандарт, загвар, тэргүүн туршлагыг нутагшуулах. Албан ёсны статистик мэдээллийн арга зүй, стандарт, чанар сайжирч, нээлттэй мэдээллийн тоо нэмэгдсэн байна.
3.2.5 Мэдээлэл боловсруулах системийн шинэчлэлт, нэвтрүүлэлт ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлж төрийн нээлттэй мэдээллийн бодлого, төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаатай холбоно. Олон улсын стандарт хангасан статистикийн мэдээлэл боловсруулах системтэй болно. Статистикийн мэдээллийг төрийн дундын мэдээллийн төвд байршуулснаар, төрийн мэдээллийг нээлттэй ашиглах нөхцөл бүрдэж, нэг эх үүсвэрээс мэдээллээр үйлчилдэг тогтолцоо бий болно.
3.2.5a Үндэсний статистикийн хороонд компютер тоног төхөөрөмж Үндэсний статистикийн хороонд компютер тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах статистикийн мэргэжлийн багтай болно. GSBPM-ийг нэвтрүүлсэн байна. Мэдээлэлд дүн шинжилгээ, анализ хийх чадавхи, мэдээллийн хэрэглээ, нээлттэй мэдээллийн тоо нэмэгдэнэ.
3.2.5b Fortinet лиценз Fortinet лиценз нийлүүлэх
3.2.5c Solarwind лиценз Solarwind лиценз нийлүүлэх
3.2.7b Бизнес регистерийн зөвлөх үйлчилгээ Бизнесийн ангилалын кодчлолын системийг тодорхойлно.
3.2.7c Байгууллагын удирдлага, үүрэг функц, журам, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх үйлчилгээ Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловруулна.
3.2.8 Чадавхыг бэхжүүлэх ҮСХ-ны мэдээлэл боловсруулах систем,  статистик мэдээлэл боловсруулах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх чадавхийг бий болгох, төрийн дундын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах мэргэжлийн багийн чадамжыг бэхжүүлнэ.
3.2.9 Татвар болон НӨАТ-ын цахим системтэй интеграци хийх програм хангамжийн зөвлөх үйлчилгээ Татвар болон НӨАТ-ын цахим системтэй интеграци хийх програм хангамжийг хөгжүүлнэ.