Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Төлөв: ТББ боловсруулах шат , Тендерийн урилга зарлагдсан , Үнэлэх шат , Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан

# Дэд төслийн нэр Байгуул-лага Худалдан авах Хэлбэр Төрөл ДБ-ны хяналт Худалдан авах ажиллагааны хугацаа Төсөвт өртөг (ам.доллар)
Материал бэлтгэж эхлэх Тендерийн урилга Тендер-ийн нээлт Гэрээ байгуулах
1. Иргэдийн оролцоог дэмжих
1.1 Иргэдэд үйлчлэх 1111 лавлах төвийн үйл ажиллагааг дэмжих техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.1.1 Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 1111 лавлах төвийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ЗГХЭГ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2019/1/1 2019/9/23 2019/11/7 2020/1/30 490,000
1.2 Бизнес аналитикийн систем хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.2.2 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес аналитик хийх дотоодын зөвлөх 2 хүн ЗГХЭГ Бие даасан зөвлөх Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/2/1 2019/11/15 2019/11/29 2020/1/13 96,000
1.2.3 Бизнес аналитикийн систем нэвтрүүлэх, сургалт хийх Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2019/2/1 2019/11/24 2019/12/15 2020/1/13                  100,000
1.3 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх
1.3.1 Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын даалгавар техникийн тодорхойлолтыг гаргах зөвлөх үйлчилгээ ХХМТГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2019/11/5 2019/11/19 2020/1/20                     40,000
1.3.2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2020/1/15 2020/2/15 2020/3/25 2020/4/15                  240,000
2. Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
2.1 Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх
2.1.10 Бүх нийтийн үүргийн сангийн үйл ажиллагааны бодлого журмыг шинэчлэх ХХМТГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/7/1 2020/1/15 2020/2/29 2020/3/10                  100,000
2.3 Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
2.3.1 Инновацыг дэмжих хөтөлбөрийн удирдлага зохион байгуулалт ЗГХЭГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2020/1/15 2020/2/29 2020/3/20                  100,000
2.3.2 Инновацыг дэмжих сан (тусламж) Тусламжийн нөхцөлд зааснаар Гүйцэтгэлээр N/A 2020/2/1                  400,000
2.5 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх
2.5.2 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж УБЕГ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2019/1/1 2020/1/10 2020/2/9 2020/3/1                  210,000
2.5.3 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх шаардлагатай системийг хөгжүүлэх Хосолмол үнэлгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2020/1/20 2020/3/30 2020/4/13                  490,000
2.5.5 Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийг хөгжүүлэх ҮХГ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2020/1/1 2020/3/1 2020/4/1 2020/5/1                  235,000
3. Төрийн өгөгдөл (дата) мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох
3.2 ҮСХ-ны өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхыг бэхжүүлэх
3.2.5a Үндэсний Статистикийн хороонд компютер тоног төхөөрөмж ҮСХ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2018/12/1 2019/12/23 2020/1/22 2020/2/20                  200,000
3.2.5b Үндэсний Статистикийн хороонд Fortinet лиценз Шууд гэрээ байгуулах Бараа Дараа 2018/12/1 2020/1/20 2020/2/19 2020/3/4                  200,000
3.2.5c Үндэсний Статистикийн хороонд Solarwind  лиценз Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2018/12/1 2019/12/23 2020/1/6 2020/2/15                     30,000
3.2.9 Татвар болон  НӨАТ ийн системтэй интеграци хийх програм хангамж хөгжүүлэх Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2020/1/10 2020/2/24 2020/3/16                     85,000