Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Төлөв: ТББ боловсруулах шат , Тендерийн урилга зарлагдсан , Үнэлэх шат , Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан

# Дэд төслийн нэр Байгуул-лага Худалдан авах Хэлбэр Төрөл ДБ-ны хяналт Худалдан авах ажиллагааны хугацаа Төсөвт өртөг (ам.доллар)
Материал бэлтгэж эхлэх Тендерийн урилга Тендер-ийн нээлт Гэрээ байгуулах
1. Иргэдийн оролцоог дэмжих
1.2 Бизнес анализийн систем хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.2.5 Биеийн дулаан хэмжих камер ЗГХЭГ Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2020/5/1 2020/5/21 2020/6/4 2020/6/18               86,000
1.3 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх
1.3.2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2020/4/1 2020/5/20 2020/7/4 2020/7/18             240,000
2. Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
2.1.10 Харилцаа холбооны бүх нийтийн үүрэгт үйлчилгээний өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийлгэх ХХМТГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/7/1 2020/4/15 2020/5/30 2020/7/1             100,000
2.2 Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах хөрөнгө оруулалт, техникийн зөвлөх үйлчилгээ
2.2.6 Үндэсний нөөц дата төвийн нэмэлт цахилгааны кабель суурилуулалтын  байгаль орчны үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөө ХХМТГ Шууд гэрээ байгуулах Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2020/5/1 2020/5/15 2020/5/20 2020/6/1               10,000
2.2.7 Үндэсний нөөц дата төвийн аюулгүй байдлын програм хангамжийн лиценз ХХМТГ Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2020/5/1 2020/5/15 2020/5/29 2020/6/12               75,000
2.3 Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
2.3.2 Инновацийг дэмжих сан (тусламж) Тусламжийн нөхцөлд зааснаар Гүйцэтгэлээр N/A             400,000
2.4 Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг улс орон даяар нэвтрүүлэх
2.4.7 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архив болон цахим сургалтын орчинг бүрдүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж УБЕГ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2020/6/1 2020/6/21 2020/7/21 2020/8/4             355,000
2.5 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх
2.5.1 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх шаардлагатай тоног төхөөрөмж ХХМТГ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2020/5/20 2020/6/19 2020/8/3 2020/8/24             175,000
2.5.5а Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн программ хангамж ЗГХЭГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2020/3/1 2020/6/1 2020/6/14 2020/7/20             145,000
2.5.5b Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийн тоног төхөөрөмж ЗГХЭГ Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2020/3/1 2020/6/1 2020/6/14 2020/7/1               90,000
2.6 Covid-19
2.6.1 Онлайн видео хурал, вебинарын лиценз ЗГХЭГ Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2020/5/1 2020/5/15 2020/5/29 2020/6/12               70,000
2.6.2 Онцгой байдал, түргэний тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянах систем ЗГХЭГ Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2020/5/1 2020/5/21 2020/6/4 2020/6/18               90,000
2.6.3 Утасгүй интернет сүлжээ үүсгэх хиймэл дагуулын  холболтын төхөөрөмж ЗГХЭГ Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2020/5/1 2020/5/21 2020/6/4 2020/6/18               95,000
3. Төрийн өгөгдөл (дата) мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох
3.2 ҮСХ-ны өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхийг бэхжүүлэх
3.2.5a Үндэсний Статистикийн хороонд компютер тоног төхөөрөмж ҮСХ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2020/4/25 2020/5/15 2020/6/12 2020/6/26             246,000

2.3.2-т заасан Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн санхүүжилтийн журмыг Дэлхийн банкнаас баталж, журмын дагуу сонгон шалгаруулж, санхүүжилтийг олгоно.