2018 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2018 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Төлөв: ТББ боловсруулах шат , Тендерийн урилга зарлагдсан , Үнэлэх шат , Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан

Д/д Дэд төслийн нэр Байгуул-лага Төрөл ДБ-ны хяналт Худалдан авах ажиллагааны хугацаа Төсөвт өртөг (ам.доллар)
Материал бэлтгэж эхлэх Тендерийн урилга Тендер-ийн нээлт Үнэлгээ дуусах Гэрээ байгуулах
1. Иргэдийн оролцоог дэмжих
1.1Иргэдэд үйлчлэх 1111/1234/1200 лавлах төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.1.1 Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 1111/1234/1200 лавлах төвийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх Зөвлөхийн бус үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/12/1 2017/12/31 2018/1/21 2018/3/1 70,000
1.2Бизнес анализийн систем хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.2.1 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес анализ хийх олон улсын зөвлөх ЗГХЭГ Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2017/3/24 2017/4/30 2017/5/30 2017/12/1 2017/12/20 80,000
1.2.2 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес анализ хийх дотоодын зөвлөх 2 хүн Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2017/5/5 2017/12/1 2018/1/7 2018/2/6 2018/3/1 96,000
1.2.3 Бизнес анализын систем нэвтрүүлэх, сургалт хийх Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2018/2/1 2018/3/17 2018/4/16 2018/5/31 2018/6/14 100,000
2. Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
2.1Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх
2.1.1 Төрийн энтерпрайз архитектурын зөвлөх үйлчилгээ (NEA and Interoperability) ЗГХЭГ Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2016/12/20 2017/5/1 2017/6/15 2017/10/23 2018/2/1 1,000,000
2.1.9 Төрийн мэдээлэл солилцооны системийн тоног төхөөрөмж Бараа Өмнө 2017/9/1 2017/10/31 2017/11/30 2017/12/21 2018/3/21 950,000
2.1.10 Төрийн байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлт файл солилцох систем Зөвлөхийн бус үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/30 2017/12/30 2018/1/20 2018/4/20 155,000
2.2Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах хөрөнгө оруулалт, техникийн зөвлөх үйлчилгээ
2.2.2 Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулж, ашиглалтад оруулах ХХМТГ Бараа Өмнө 2017/9/20 2017/11/19 2017/12/29 2018/1/28 2018/4/1 3,500,000
2.2.3 Дотоодын зөвлөх (2 хүн) Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2018/1/1 2018/2/7 2018/3/9 2018/3/30 2018/4/13 48,000
2.2.4 Үндэсний дата төвийн чанарын баталгааг гэрчилгээжүүлэх Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/7 2017/12/7 2017/12/28 2018/1/11 100,000
2.3 Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
2.3.1 Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн удирдлага зохион байгуулалт ЗГХЭГ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/21 2017/12/21 2018/1/30 2018/4/1 100,000
2.3.2 Инновацийг дэмжих сан (тусламж) Гүйцэтгэлээр N/A 400,000
3. Төрийн өгөгдөл (дата) мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох
3.1.Төрийн нээлттэй өгөгдлийн хөтөлбөр хэрэжүүлэх
3.1.1 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээ ЗГХЭГ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2016/12/20 2017/2/18 2017/11/15 2017/12/6 2017/12/20 60,000
3.1.2 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бодлого, эрх зүйн орчныг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/6/1 2017/10/1 2017/11/15 2017/12/30 2018/2/1 100,000
3.1.3 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал хөгжүүлэх Зөвлөхийн бус үйлчилгээ Дараа 2018/1/1 2018/3/1 2018/3/31 2018/4/30 2018/6/1 20,000
3.2ҮСХ-ны өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхийг бэхжүүлэх
3.2.5 Мэдээлэл боловсруулах системийн шинэчлэлт, нэвтрүүлэлт ҮСХ Бараа Өмнө 2018/2/1 2018/4/21 2018/5/21 2018/7/5 2018/8/1 2,500,000
3.2.7 а ҮСХ-ын хууль, эрх зүйн орчинг үнэлэх, сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/8 2017/12/8 2017/12/29 2018/1/12 10,000
3.2.7 б Бизнес регистерийн зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/8 2017/12/8 2017/12/29 2018/1/12 20,000
3.2.7 в Байгууллагын удирдлага, үүрэг функц, журам, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2017/10/1 2017/11/8 2017/12/8 2017/12/29 2018/1/12 10,000
3.2.9 ҮСХ хэрэгцээнд техник тоног төхөөрөмж Бараа Дараа 2018/8/1 2018/9/30 2018/10/30 2018/12/14 2019/1/4 133,380
3.2.10 ҮСХ нэгдсэн удирдлагын систем Бараа Дараа 2018/8/1 2018/9/30 2018/10/30 2018/12/14 2019/1/4 30,000