Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Төлөв: ТББ боловсруулах шат , Тендерийн урилга зарлагдсан , Үнэлэх шат , Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан

# Дэд төслийн нэр Байгуул-лага Худалдан авах Хэлбэр Төрөл ДБ-ны хяналт Худалдан авах ажиллагааны хугацаа Төсөвт өртөг (ам.доллар)
Материал бэлтгэж эхлэх Тендерийн урилга Тендер-ийн нээлт Гэрээ байгуулах
1. Иргэдийн оролцоог дэмжих
1.1Иргэдэд үйлчлэх лавлах төвийн үйл ажиллагааг дэмжих техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.1.1 Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах лавлах төвийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ЗГХЭГ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2019/1/1 2019/9/23 2019/11/7 2020/1/30                  490,000
1.2 Бизнес анализийн систем хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ
1.2.2 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес анализ хийх дотоодын зөвлөх 2 хүн ЗГХЭГ Бие даасан зөвлөх Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/2/1 2019/10/10 2019/10/24 2019/11/10                     96,000
1.2.3 Бизнес аналитикийн систем нэвтрүүлэх, сургалт хийх Харьцуулалтын арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/2/1 2019/10/1 2019/10/22 2019/11/15                  100,000
1.3 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх
1.3.1 Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын даалгавар техникийн тодорхойлолтыг гаргах зөвлөх үйлчилгээ ХХМТГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2019/9/6 2019/9/20 2019/12/1                     40,000
1.3.2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2012/1/1 2020/4/15 2020/6/14 2020/7/1                  240,000
2. Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
2.1 Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх
2.1.10 Бүх нийтийн үүргийн сангийн үйл ажиллагааны бодлого журмыг шинэчлэх ХХМТГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/7/1 2020/4/15 2020/5/30 2020/7/1                  100,000
2.3 Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
2.3.1 Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн удирдлага зохион байгуулалт ЗГХЭГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2019/10/1 2019/11/15 2020/2/1                  100,000
2.3.2 Инновацийг дэмжих сан (тусламж) Тусламжийн нөхцөлд зааснаар Гүйцэтгэлээр N/A 2020/2/1                  400,000
2.5 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх
2.5.1 Нийгмийн халамжийн 9 үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх шаардлагатай програм хангамж хөгжүүлэх ХХМТГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2020/3/15 2020/4/29 2020/7/15                  175,000
2.5.2 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж УБЕГ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2019/1/1 2019/10/15 2019/11/29 2020/2/1                  210,000
2.5.3 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх шаардлагатай програм хангамж хөгжүүлэх Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Өмнө 2019/1/1 2019/10/20 2019/12/4 2019/4/15                  490,000
2.5.4 Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийн техникийн даалгавар боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ ЗГХЭГ Бие даасан зөвлөх Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2019/9/1 2019/9/15 2019/10/20                     35,000
2.5.5 Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийг хийх Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2019/11/1 2020/3/1 2020/4/30 2020/7/15                  235,000
3. Төрийн өгөгдөл (дата) мэдээллийн нээлттэй орчныг бий болгох
3.1. Төрийн нээлттэй өгөгдлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
3.1.3 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал хөгжүүлэх Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/4/1 2019/10/1 2019/10/15 2019/11/1                     20,000
3.2 ҮСХ-ны өгөгдөл боловсруулалтын системийн чадавхийг бэхжүүлэх
3.2.5a Үндэсний Статистикийн хороонд компютер тоног төхөөрөмж ҮСХ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2018/12/1 2019/10/1 2019/11/15 2020/1/15                  200,000
3.2.5b Үндэсний Статистикийн хороонд Fortinet лиценз Гэрээ шууд байгуулах Бараа Өмнө 2018/12/1 2019/9/25 2019/10/2 2019/10/15                  200,000
3.2.5c Үндэсний Статистикийн хороонд Solarwind  лиценз Харьцуулалтын арга Бараа Дараа 2018/12/1 2019/10/10 2019/10/17 2019/11/15                     30,000
3.2.9 Татвар болон  НӨАТ ийн системтэй интеграци хийх програм хангамж хөгжүүлэх Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2019/1/1 2019/10/15 2019/11/29 2020/2/15                     85,000