Худалдан авах бодлого, журам

Худалдан авах ажиллагаанд Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам (2020 оны 11 сар, 4 дэх хувилбар)-ыг баримтална.

Худалдан авах бодлого, журам

Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн худалдан авах ажиллагааны журам (2020 оны 4 дэх хувилбар)