Нээлттэй өгөгдөл

Монгол Улсад нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх, нээлттэй өгөгдлийн үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд урьдач ажил болгон Нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээг (НӨББҮ) Дэлхийн Банкны Олон улсын ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй Ухаалаг засаг 5483-MN төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэлээ. Энэ үнэлгээг Дэлхийн банкнаас боловсруулсан НӨББҮ хийх аргачлал 3.1 хувилбарын дагуу хийсэн юм.

Нээлттэй өгөгдөл гэж “хэн ч чөлөөтэй ашиглаж, өөр зорилгоор хэрэглэж, дахин түгээж болдог, ихэвчлэн зохиогчийг заавал дурдах, ижил нөхцөлөөр дамжуулах лицензтэй цахим өгөгдөл” хэлдэг. Нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлснээр инновацийг дэмжих, эдийн засгийн өсөлтийг хангах, шинэ ажлын байр бий болгох, төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг шуурхай, ил тод, хүртээмжтэй болгох, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.

ЗОРИЛГО
Үнэлгээний ажлын зорилго нь Монгол Улс нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэхэд бэлэн байгаа эсэхийг үнэлж, дүгнэх, шаардлагатай арга хэмжээний талаар зөвлөмж гаргах, нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, төрөөс нийтэлж болох гол өгөгдлийн бүрдлийг тодорхойлох ба уг ажлын үр дүнд үнэлгээний тайлан, нээлттэй өгөгдлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл, гол өгөгдлийн бүрдлийн тодорхойлолт зэргийг боловсруулж гаргаад байна.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Бэлэн байдлын үнэлгээ нь Нээлттэй өгөгдлийн Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үйл ажиллагаа, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг найман хэмжүүр тус бүрийн хувьд санал болгоход чиглэсэн болно. Үнэлгээний үр дүнд гарсан зөвлөмж болон төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, арга хэмжээг олон улсын шилдэг туршлага, Монгол Улсын өнөөгийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн боловсрууллаа.

НӨББҮ тайлан татаж авах татаж авахPDF

ТАНИЛЦУУЛГА

НӨББҮ-ий танилцуулга үйл ажиллагааг 2018 оны 11 сард төрийн байгууллага, олон нийтийн дунд дараах зорилгоор зохион байгуулсан.

– Нээлттэй өгөгдлийн ойлголтыг олон нийтэд сурталчлан таниулах;
– Нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээний (НӨББҮ) үр дүнг танилцуулах;
– Монгол Улсад Нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх гарааны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах.

Танилцуулга арга хэмжээг төрийн байгууллагын бүтцийн бүх түвшинд өгөгдөл, мэдээллийн асуудал хариуцдаг байгууллага, гол өгөгдлийн бүрдэл агуулагч/хадгалагч болон бусад өгөгдлийн бүрдэл эзэмшигч төрийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага болон өгөгдөл хэрэглэгч, мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг их сургуулийн төлөөлөл, хувийн хэвшлийн төлөөлөл болон мэргэжлийн холбоод, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл, инноваци, инкубаторын төв зэрэг олон талын 100 гаруй оролцогчдод Монгол Улс нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэхэд бэлэн байгаа эсэх үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж, нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төрөөс нээлттэй болгож болох гол өгөгдлийн бүрдлийн тойм тодорхойлолт зэргийг танилцуулав.

Танилцуулгын материал: