Санал хүсэлт
Санал хүсэлт

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл PDF:

Ухаалаг засаг-2 төсөл Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх Механизм

 

Санал, хүсэлт, гомдол илгээх маягт:
Таны төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар санал, хүсэлт, гомдлыг доорх
маягтаар хүлээн авч, эргэн холбогдох болно. Бид таны илгээсэн мэдээллийн нууцлалыг хадгална.
Хувь хүн бол бөглөх шаардлагагүй
Ухаалаг засаг 2 төслөөс тодруулах асуулт, саналт, хүсэлтээ бичнэ үү.

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг-2” төслийг хэрэгжүүлж байна.

 

Төсөлтэй холбоотой асуулт, тодруулга, санал байвал маягтыг бөглөн ирүүлнэ үү.