Нөөц дата төв: Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж байгаа Ухаалах засаг төслийн хүрээнд “ҮНДЭСНИЙ НӨӨЦ ДАТА ТӨВИЙГ БАЙГУУЛАХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ” дэд төслийн амжилттай хэрэгжүүлэн ТУН УДАХГҮЙ. Нөөц дата төвөө хүлээн авахад бэлэн болоод байна.

 

Энэ төслийн хүрээнд хийгдэж батлагдсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг Та бүхэнд танилцууулж байна.

 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө МОНГОЛ хувилбар.
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө АНГЛИ хувилбар.