БҮРДЭЛ 4: Төслийн удирдлага, зохион байгуулалтад дэмжлэг үзүүлэх