БҮРДЭЛ 3: Дижитал эдийн засгийг хөгжүүлэх
  • 3.1 Төрийн албан хаагчид болон иргэдэд зориулсан дижитал ур чадварын сургалт зохион байгуулах;
  • 3.2 Залуучуудад зориулсан 3000 дижитал суурьтай ажлын байр бий болгох
  • 3.3 Жижиг, дунд бизнес эрхлэгч (ЖДБЭ) дижитал шийдлийг нэвтрүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх