БҮРДЭЛ 2: Дижитал засгийн шилжилт
  • 2.1 Төрийн цахим үйлчилгээг ашиглах боломжийг нэмэгдүүлж, сайжруулах;
  • 2.2 Үндэсний дата төв болон Нөөц дата төвийг шинэчлэх;
  • 2.3 Кибер аюулгүй байдлын онцгой нөхцөлд хариу арга хэмжээ авах баг буюу Мэдээллийн аюулгүй байдлын баг (МАББ);