БҮРДЭЛ 1: Дижитал шилжилтийн таатай орчныг бүрдүүлэх
  • 1.1 Дижитал шилжилт болон харилцаа холбооны талаарх бодлого, дүрэм, журмыг сайжруулах;
  • 1.2 Дижитал засгийн төлөөх  өөрчлөлт ба оролцогч талуудын  менежмент;
  • 1.3 Иргэдийн цахим оролцоог хөхиүлэн дэмжих.