2016 оны эхний хагас болон бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан (Шилэн данс, №7-г харах)