ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН  2019 оны эхний хагас жил