Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим системийг орон даяар нэвтрүүлсэн дэд төслийн тайлан