Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахимжууллаа

Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд хамгийн их эрэлттэй – Улсын бүртгэлийн 30 багц үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлээд байна. Үйлчилгээг шат дараатайгаар E-Mongolia порталд оруулж байгаа билээ.

Эдгээр нь хоёр, гурван шатлалт үйлчилгээ буюу иргэн, ААН хаана байгаа газраасаа үйлчилгээний хүсэлтээ өгч, онлайнаар баталгаажуулж, нотлох баримтыг шуудангаар хүргүүлж, бичиг баримтаа шуудангаар эргүүлэн хүлээн авч, 100 хувь цахим хэлбэрт шилжүүлж байгаагаараа онцлог юм.

Өнөөдрийн байдлаар www.e-Mongolia.mn порталд нэгтгэсэн үйлчилгээнүүдтэй танилцана уу:

Иргэний улсын бүртгэл

• Төрсний бүртгэл
• Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл
• Эцэг, эх тогтоосны бүртгэл
• Үрчилсний бүртгэл
• Нэр өөрчилсний бүртгэл
• Нас барсны бүртгэл
• Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэл
• Иргэний үнэмлэх дахин авах
• Гадаад паспорт дахин захиалах

 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл
• Шинээр үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд бүртгэл (ХХК, Нөхөрлөл, Холбоо)
• Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тухай бүртгэл (Нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагаа, гүйцэтгэх удирдлага, эрх барих этгээд)
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгох
• Салбар төлөөлөгчийн газар шинээр бүртгэх
• Хуулийн этгээдийн цахим гэрчилгээ авах
• Хуулийн этгээдийн оноосон нэр олгох, баталгаажуулах бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл
• Бусдын газарт барилга барих эрхийн бүртгэл
• Сервитутын бүртгэл
• Узуфруктын бүртгэл
• Түрээсийн бүртгэл
• Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн гэрээний эрхийн бүртгэл
• Батлан даалтын бүртгэл
• Газар эзэмших, ашиглах эрхийн бүртгэл

Жич: Бүртгэлийн зарим үйлчилгээ анх удаагаа авах буюу хуульд зааснаар заавал биеэр очиж бүртгүүлэх үйлчилгээнүүд (жишээ нь биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүртгүүлэх, 16, 25, 45 насанд иргэний үнэмлэх авах, гадаад пасспорт анх удаа авах гэх мэт)-ний мэдүүлгийг онлайнаар урьдчилан өгч, цаг авсны үндсэн дээр үйлчлүүлэх боломжтой.

Ухаалаг засаг төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
2021.10.11