Төслийн 2017 оны үнэлгээний тайлан (odamis портал, олон нийтийн эрхээр нэвтрэх)