Төслийн 2016 оны үнэлгээний тайлан (odamis портал, олон нийтийн эрхээр нэвтрэх)