Төслийн хүрээний гэрээ, гэрээний дүн, гүйцэтгэгч, хугацаа