ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО

Төслийн Удирдах хороо (ТУХ) нь төслийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүрэгтэй.  ТУХ нь Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 06 сарын 16-ны өдрийн 01/59 дугаар тушаалаар байгуулагдсан.