Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн худалдан авах ажиллагааны журам (2020 оны 4 дэх хувилбар)